Tutkimus- ja kehitystyö

Kehitämme viljelyn kannattavuutta ja maan kasvukuntoa parantavia ratkaisuja viljelijöille.

Meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita:

Ravinnekuitu

Hankkeessa tutkitaan Ravinnekuidun lannoitus- ja maanparannuskäytön vaikutuksia ympäristöön ja kasvinviljelyyn.

Yhteistyössä Biolan, Metsä Group, Soilfood, Stora Enso ja UPM. Hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.

Kasvukuntoa kiertotaloudesta

Kasvukuntoa kiertotaloudesta (KASKI) -hankkeessa kehitetään yhteistyössä viljelijöiden, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa keinoja Saaristomeren valuma-alueelle ominaisen savimaan nopeaan parantamiseen. Maanparannusaineita käyttämällä pelto voidaan saada nopeasti hyvän kasvukunnon kierteeseen, jolloin eloperäisen aineksen määrä pellossa lisääntyy ja maan muokkautuvuus, rakenne ja rakenteen kestävyys paranevat. Eloperäinen aines toimii pellossa ravinnepuskurina vähentämällä ravinteiden huuhtoumaa ja vapauttamalla niitä kasvien käyttöön. Samoin eloperäinen aines suojaa peltoa sään ääri-ilmiöiltä sekä liialta kuivumiselta ja märkyydeltä parantamalla maan vedenpidätyskykyä ja -läpäisevyyttä.

Hankkeessa toteutetaan peltokoetta, jossa viljelykiertoon yhdistetään pellon käsittelyä erilaisilla eloperäisillä maanparannusaineilla, ja seurataan maanparannusaineiden vaikutuksia maan kasvukuntoon. Peltokokeen äärellä esitellään toimintamallin vaikutuksia viljelijöille, sekä käydään keskustelua aihepiiristä ruokajärjestelmän toimijoiden kesken. Hanke tekee pitkäjänteistä työtä Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Samalla edistetään peltomaan hiilivaraston kasvattamista ja torjutaan ilmastonmuutosta.

Hanke on saanut tukea Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Mikrobikunto

Peltomaan biologia ja hyödyllisten mikrobiologisten toimintojen vahvistaminen ja niihin tukeutuminen ovat kestävän ja tehokkaan kasvin- ja ruoantuotannon ytimessä. Niitä ei ole tähän asti huomioitu riittävästi, ja maaperän mikrobitoiminnan ohjaamisesta etenkin typen, fosforin ja hiilen kiertojen ja maan rakenteen optimoimiseksi Suomen tuotanto-olosuhteissa tarvitaan lisää tietoa.

Mikrobikunto-hankkeessa kehitetään uusia käyttökelpoisia mittareita pellon mikrobiologisten toimintojen seurantaan ja uusia työkaluja maaperän mikrobiologisen kasvukunnon ja viljelyn hiilitaseen nopeaan parantamiseen ja ravinteiden käytön tehostamiseen. Hankkeessa kehitettäviä mittareita ja työkaluja testataan ja sovelletaan kenttäolosuhteissa, yhdessä yrityskumppanien ja tärkeimpien hyödynsaajien, maanviljelijöiden, kanssa.

Hanke on saanut tukea Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Päästösäästö

Lippu ja lause suomi ISO

Hanke keskittyi viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla.

Eloperäisten, maan mekaanista rakennetta muokkaavien, maahan humusta ja mikrobitoimintaa lisäävien maanparannusaineiden käyttö on yksi keino maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseksi.

Hankkeessa testattiin ja verrattiin eloperäisten maanparannusaineiden, maaperään tai kasvustoon lisättävien tehosteaineiden sekä niiden yhdistelmien vaikutuksia maahan ja kasveihin.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa uusista tuotteista, joilla ylläpidetään ja parannetaan maan fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia ja tuetaan hyödyllisiä biologisia toimintoja. Yleistavoitteena oli turvata ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa ruuantuotantoa sekä tuottaa uutta tietoa ja toimintamalleja viljelymaiden kunnostamiseen.

Konkreettisen kokeiluhankkeen tavoitteena oli kehittää mahdollisimman päästötöntä ruuantuotantoa, ja sen myötä parantaa Itämeren tilaa ja hillitä ilmastonmuutosta.

Yhteistyössä Soilfood Oy, Biokasvu Oy, Vapo Oy Clean Waters ja Luonnonvarakeskus. Hanke sai tukea Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

OSMO

Osallistumme OSMO-hankkeeseen (osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä), joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Lisätietoa: www.maan-kasvukunto.fi

Nesteravinne

Osallistumme Ympäristöministeriön rahoittamaan Nesteravinne-hankkeeseen (2017-2019). Hanketta koordinoi Petri Kapuinen Luonnonvarakeskuksesta. Hankkeen tavoitteena on edistää nestemäisen kierrätystypen, etenkin ammoniumsulfaatin, käyttöä maataloudessa.

Lisätietoa: www.luke.fi/projektit/nesteravinne/

Hyvän sadon kierrätyslannoituskoe

Osallistumme Helsingin yliopiston koordinoimaan HYKERRYS-kierrätyslannoituskokeeseen (Hyvän ja kestävän sadon kierrätyslannoitus 2016-2019). Koekenttä on Helsingin kaupungin pellolla Haltialassa. Kokeen etenemistä seurataan Maatilan Pellervossa.

Lisätietoa: blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke