Tutkimus- ja kehitystyö

Tavoitteemme on kehittää uusia, viljelyn kannattavuutta ja maan kasvukuntoa parantavia ratkaisuja viljelijöille sekä tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa toimien vaikutuksista maan fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin.

Maaperän mikrobiston ja maan ravintoverkon toiminta ovat tärkeässä roolissa maanviljelyn tulevaisuudessa. Kehitämme ratkaisuja, jotka tukeutuvat hyödyllisten maaperäeliöiden toimintaan ja ohjaavat niitä parantamaan maan kasvukuntoa, tehostamaan ravinteiden käyttöä ja tukemaan kasvien sadontuottoa. Keskeistä on tuotteiden kytkentä viljelykiertoon. Soilfoodin tuotekehityksen tärkeimpiä kohteita ovat:

 • Fosforin, typen ja hiilen kierto ruokajärjestelmässä lohkotasolta systeemitasolle
 • Hiilen ja typen suhde (C/N) maassa, kierrätyslannoitteissa ja maanparannusaineissa
 • Sienien ja bakteerien toiminta ja suhde (F/B) maassa
 • Hiilen sitoutuminen maaperään
 • Kasvin ja maaperäeliöstön yhteistoiminta, maa-kasvi -systeemi

Seuraamme tutkimusta aktiivisesti. Olemme kiinnostuneita etenkin sienien merkityksestä ja yhteistyöstä juurien kanssa, maaperäeliöstön roolista maan rakenteen muodostumisessa ja kestävyydessä (esimerkiksi sienien tuottamat maamuruja sitovat lima-aineet, kuten glomaliini) ja hiilen nopeasta sitoutumisesta pintamaahan.

Meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita:

Päästösäästö

Yhteistyössä Soilfood Oy, Biokasvu Oy, Vapo Oy Clean Waters ja Luonnonvarakeskus

Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lippu ja lause suomi ISO

Hanke keskittyy viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla.

Eloperäisten, maan mekaanista rakennetta muokkaavien, maahan humusta ja mikrobitoimintaa lisäävien maanparannusaineiden käyttö on yksi keino maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseksi.

Hankkeessa testataan ja verrataan eloperäisten maanparannusaineiden, maaperään tai kasvustoon lisättävien tehosteaineiden sekä niiden yhdistelmien vaikutuksia

 • maaperän orgaanisen hiilen määrään
 • hiilen ja typen suhteeseen
 • typen ja muiden ravinteiden vapautumiseen maaperästä/sitoutumiseen maaperään
 • maan humuspitoisuuteen
 • maaperän mikrobistoon
 • kasvien ravinteiden hyväksikäyttöön
 • kasvien kasvuston kehitykseen
 • satotasoon

Testattavia maanparannusnaineita ovat maanparannusturve, lignosulfonaatti, sulfaattiligniini, biohiilet, nollakuitu ja ravinnekuitu. Testattavia tehosteaineita ovat humusvedet ja Combooster-lannoitusmalli.

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa uusista työkaluista, joilla ylläpidetään ja parannetaan maan fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia ja tuetaan hyödyllisiä biologisia toimintoja. Yleistavoitteena on turvata ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa ruuantuotantoa sekä tuottaa uutta tietoa ja toimintamalleja viljelymaiden kunnostamiseen.

Konkreettisen kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää mahdollisimman päästötöntä ruuantuotantoa, ja sen myötä parantaa Itämeren tilaa ja hillitä ilmastonmuutosta.

Seuraa hankkeen etenemistä: paastosaasto.fi

Päästösäästö-jatkohankkeet

Tavoitteemme on laajentaa Päästösäästö-hankkeen teeman tutkimista toimintamallien mikrobiologisiin vaikutuksiin ja maaperän eliöstön ja kasvien yhteistoimintaan. Lisäksi tavoitteenamme on tutkimusyhteistyö, jossa kehitetään uusia käyttökelpoisia mittareita pellon mikrobiologisten toimintojen seurantaan ja uusia työkaluja maaperän mikrobiologisen kasvukunnon ja viljelyn hiilitaseen nopeaan parantamiseen ja ravinteiden käytön tehostamiseen.

OSMO-hanke

Osallistumme tavoitteitamme tukevaan neuvonta- ja kehitystoimintaan, kuten OSMO-hankkeeseen (osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä), joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Osallistumme toimintaan, jossa pyritään lisäämään tietoisuutta kierrätyslannoitteista ja edistämään kierrätyslannoituksen yhdistämistä viljelysuunnitteluun ja maanparannukseen.

Lisätietoa: www.maan-kasvukunto.fi

Nesteravinne-hanke

Osallistumme Ympäristöministeriön rahoittamaan Nesteravinne-hankkeeseen (2017-2019). Hanketta koordinoi Petri Kapuinen Luonnonvarakeskuksesta. Hankkeen tavoitteena on edistää nestemäisen kierrätystypen, etenkin ammoniumsulfaatin, käyttöä maataloudessa.

Lisätietoa: www.luke.fi/projektit/nesteravinne/

Hyvän sadon kierrätyslannoituskoe

Osallistumme Helsingin yliopiston koordinoimaan kierrätyslannoituskokeeseen (2016-2019). Hankkeen nimi on HYKERRYS (Hyvän ja kestävän sadon kierrätyslannoitus). Koekenttä on Helsingin kaupungin pellolla Haltialassa. Kokeen etenemistä tullaan seuraamaan Maatilan Pellervossa.

Lisätietoa: blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke